Harveston Lake Park

40299 Balboa Dr, Temecula CA 92591